JUUL cartridge Mango Nectar 18mg 2ks

 • JUUL cartridge Mango Nectar 18mg 2ks
 • JUUL cartridge Mango Nectar 18mg 2ks
 • JUUL cartridge Mango Nectar 18mg 2ks

Náhradní cartridge pro elektronickou cigaretu JUUL s příchutí je exotické a zralé mango s nádechem tropického ovoce.

Dostupnost: Skladem
Výrobce: JUUL Labs, Inc.
Kategorie: Náhradní POD cartridge
Kód: CARTRIDGE-JUUL-MANG-18-2P
Nákupem získáte 2 bodů
149 Kč

Plnění cartridge probíhá v certifikovaných laboratořích pod přísným dohledem zkušených laborantů, proto se vždy můžete spolehnout na stoprocentní bezzávadnost a funkčnost. Každá cartridge obsahuje 0,7ml e-liquidu na bázi NicSalt s rychlým vstřebáváním bez škrábání v krku.

POZOR! Kompatibilní výhradně s elektronickou cigaretou JUUL.

Obsah balení

2x Cartridge JUUL Mango Nectar 18mg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302, Eye Irrit. 2; H319, STOT RE 2; H373
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: Kyselina benzoová, nikotin (ISO), 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl] pyridin


Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H373 -  Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P260 - Nevdechujte mlhu, aerosoly, páry.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner schválené zařízení na likvidaci odpadu.
Technické parametry
Výrobce JUUL Labs, Inc.
Objem 0,7ml

Ostatní také koupili