Antibakteriální gel Hand Sanitizer 50ml

  • Antibakteriální gel Hand Sanitizer 50ml
Dostupnost: Skladem
Výrobce: Imperia
Kategorie: Antibakteriální gel
Kód: ANTIGEL-50ML
Nákupem získáte 1 bodů
99 Kč

Gelový alkoholový prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky. Slouží k ničení a zneškodňování
bakterií, virů. K regulačního účinku mikroorganismů se použije vysokoprocentní směs alkoholů, která
zabrání negativnímu působení bakterií a virů. Je příjemný na pokožku, kterou nevysušuje.
PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE ETIKETU

Návod k použití a dávkování

Hand & Be se vtírá do suchých rukou. Důkladně osušte ruce před použitím, aby nedošlo k zředění.
Pro hygienickou dezinfekci rukou vtírejte 3 ml přípravku na suché ruce a nechte pokožku dobře
navlhčenou asi 30-60 sekund do zaschnutí

Účinné látky v 100 g přípravku: propan-2-ol (CAS 63-67-0) 75 g, chlórhexidindiglukonát (CAS 18472-
51-0) 0,1 g

Nebezpečí
Obsahuje: propan-2-olH225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit
ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101:Je-li nutnálékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102: Uchovávejte mimo
dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P405 Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání
s odpady nebo vrácením dodavateli. EUH 208 Obsahuje limonen,p-mentha-1,4(8)-dien.

První pomoc:
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím);
pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte
postiženého proti prochladnutí.
Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody.

V případě obtíží, zajistěte lékařské ošetření.

Doba použitelnosti:

Číslo šarže:

Nakládání s odpady:
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k
odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této
činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními
odpady.

Výrobce: Imperia Bios' s.r.o., Pod lomem 272, 25264 Velké Přílepy, Česká republika

Technické parametry
Značka Imperia Bios' s.r.o.
Obsah 50ml

Ostatní také koupili